Sellu

YLEISTÄ


Sairauskassa Sellu on täydennyskassa, joka myöntää korvauksia sairaudesta ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneista kuluista.

Kassan lisäetuudet ja hallintokulut rahoitetaan jäsenmaksutuloilla.

Kassa pyrkii turvaamaan jäsenelle pääasiassa sairaudesta aiheutuneet tarpeelliset kulut joko kokonaan tai osittain.

Kassalla on Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt
Vakuutuskassalla on hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.  Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.  Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua.  Kassalla on vuosittain kaksi varsinaista kassankokousta, keväällä viimeistään huhtikuussa ja syksyllä viimeistään marraskuussa.  Kassan toiminnan tarkastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastusyhteisö.
ALLMÄNT

Sjukkassan Sellu är en kompletterande kassa som beviljar ersättning för kostnader föranledda av sjukdom och fritidsolycksfall.

Kassans tilläggsförmåner och förvaltningskostnader finansieras med medlemsavgifter.

Kassan strävar till, att i huvudsak trygga nödiga kostnader föranledda av sjukdom, helt eller delvis. Kassans stadgar är fastställda av Finansinspektionen.

Den kompletterande kassan har en styrelse bestående av sex egentliga medlemmar med personliga suppleanter.  En styrelsemedlems verksamhetsperiod är tre kalenderår.  Högsta beslutanderätten i kassans ärenden har kassamötet, i vilket varje medlem har rätt att delta.
Kassan har årligen två egentliga kassamöten, ett i april och ett i november.  Kassans verksamhet granskas av ett revisionssamfund, vald för ett år åt gången.


Kassan hallitus ja henkilökunta - Kassans styrelse och personal

                      
Kimmo Mikkola, puheenjohtaja/ordförande            
Timo Mäenpää, varapuheenjohtaja/viceordförande                   
Per-Erik Käld                                          
Arto Männistö                                         
Terhi Leivo-Holmqvist
Markku Pukkinen

Varajäsenet/suppleanter: Vuokko Piippolainen, Pasi Auvinen, Sten Braskén, Sauli Tiala, Kaisa Pellinen, Vesa Suvanto


Sara Grönhage, kassanjohtaja/kassadirektör
Jannike Jåfs, vakuutussihteeri/försäkringssekreterare


Toimintapiiri - Verksamhetskrets


- UPM Kymmene Oyj, Walki Oy, Alholmens Kraft Ab, sekä BillerudKorsnäs Finland OyEdellä mainittujen henkilöiden tulee työskennellä Pietarsaaren tehtailla tai toiminnallisesti ja hallinnollisesti niihin kuuluvilla työpaikoilla.
- KT Metsä Oy, Arvohonka Oy ja ForestHouse Oy.
- Tämän sairauskassan palveluksessa olevat henkilöt.
- Sjöblom Infra Ab, Caverion Suomi, Adolf Lahti Ab, 4E Antenna Finland, Compass group, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n sekä PedeCon Oy:n palveluksessa olevat henkilöt, jotka työskentelevät pääsääntöisesti UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehdasalueella.