Sellu

Yleistä Sairauskassa Sellusta

Sairauskassa Sellu on täydennyskassa, joka myöntää korvauksia sairaudesta ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneista kuluista. Kassan lisäetuudet ja hallintokulut rahoitetaan vakuutusmaksutuloilla. Kassa pyrkii turvaamaan vakuutetulle pääasiassa sairaudesta aiheutuneet tarpeelliset kulut joko kokonaan tai osittain.

Kassalla on Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt. Vakuutuskassalla on hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.  Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassalla on vuosittain kaksi varsinaista kassankokousta, keväällä viimeistään huhtikuussa ja syksyllä viimeistään marraskuussa. Kassan toiminnan tarkastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastusyhteisö.


Kassan hallitus ja henkilökunta

Kimmo Mikkola (puheenjohtaja), Markku Pukkinen (varapuheenjohtaja), Timo Mäenpää, Hannu Vesala, Arto Männistö, Terhi Leivo-Holmqvist, 

Varajäsenet: Vuokko Piippolainen, Pasi Auvinen, Per-Erik Käld, Sauli Tiala, Tero Laurikkala, Vesa Suvanto

Sara Grönhage, toimitusjohtaja
Jannike Jåfs, vakuutussihteeri


Toimintapiiri


UPM Kymmene, Walki, Alholmens Kraft, Billerud Finland, KT Metsä, Arvohonka Oy, ForestHouse , Sjöblom Infra, Caverion Suomi, Adolf Lahti, 4E Antenna Finland, Compass group, Pihlajalinna Lääkärikeskukset, PedeCon, Enersense In, CJ Service sekä sairauskassan henkilökunta.


Allmänt om Sjukkassa Sellu

Sjukkassan Sellu är en kompletterande kassa som beviljar ersättning för kostnader föranledda av sjukdom och fritidsolycksfall. Kassans tilläggsförmåner och förvaltningskostnader finansieras med försäkringsavgifter. Kassan strävar till, att i huvudsak trygga nödiga kostnader föranledda av sjukdom, helt eller delvis. Kassans stadgar är fastställda av Finansinspektionen.

Den kompletterande kassan har en styrelse bestående av sex egentliga medlemmar med personliga suppleanter. En styrelsemedlems verksamhetsperiod är tre kalenderår. 

Högsta beslutanderätten i kassans ärenden har kassamötet, i vilket varje försäkrad har rätt att delta. Kassan har årligen två egentliga kassamöten, ett i april och ett i november.  Kassans verksamhet granskas av ett revisionssamfund, vald för ett år åt gången.


Kassans styrelse och personal

Kimmo Mikkola (ordförande), Markku Pukkinen (viceordförande), Timo Mäenpää, Hannu Vesala, Arto Männistö, Terhi Leivo-Holmqvist 

Suppleanter: Vuokko Piippolainen, Pasi Auvinen, Per-Erik Käld, Sauli Tiala, Tero Laurikkala, Vesa Suvanto

Sara Grönhage, verkställande direktör
Jannike Jåfs, försäkringssekreterare


Verksamhetskrets

UPM Kymmene, Walki, Alholmens Kraft, Billerud Finland, KT Metsä, Arvohonka, ForestHouse, Sjöblom Infra, Caverion Suomi, Adolf Lahti, 4E Antenna Finland, Compass Group, Pihlajalinna Lääkärikeskukset, PedeCon, Ensersense In, CJ Service samt sjukkassans anställda.