Allmänna anvisningar 2024

I kraft fr.o.m. 1.1.2024 

FÖRSÄKRINGSFÖRHÅLLANDE  

Försäkringsförhållandet börjar då arbetsförhållandet inleds (gäller ej sommararbetare). Försäkrade är även de personer vilka avgått med pension och arbetslösa som har rätt till tilläggsdagar enligt Lagen om Utkomststöd för arbetslösa (6 kap. 9§) samt att försäkringsförhållandet varat minst 10 år. Försäkringsförhållandet är obligatoriskt för försäkrade i arbetsförhållande, för andra är försäkringsförhållandet frivilligt. Fortsättning av försäkringsförhållandet bör meddelas till kassan före arbetsförhållandet upphör.

FÖRSÄKRINGSAVGIFT

Försäkringsavgiften för arbetande försäkrade är 1,3 % av beskattningsbar inkomst, som den försäkrade erhåller av arbetsgivaren. Försäkringsavgiften för pensionärsförsäkrad är 1,8 % av bruttopensionen och den uppbärs genom direktbetalning eller e-faktura månatligen. Av person som får lön och pension samtidigt uppbärs 1,8 % av pensionen och 1,3 % av lönen. Förmånerna är samma som för försäkrad i arbete på heltid. Övrig försäkrad och försäkrad på oavlönad ledighet betalar 32€, vilket uppbärs månatligen genom direktbetalning eller e-faktura.

SÖKANDE OCH UTBETALNING AV ERSÄTTNING

Ansökan om ersättning bör inlämnas inom 6 månader från det att kostnaden betalats. Ersättningarna betalas till den försäkrades bankkonto. Fakturor för sjukvårdskostnader, som ersätts helt kan lämnas in obetalda till kassan innan förfallodagen. Anteckna på fakturan om den är betald.

Observera att byrå-, service- samt andra dylika avgifter ersätts inte. Om en tjänst, som berättigar till ersättning är införskaffad med en personalförmån (tex E-passi) som arbetsgivaren erbjuder, ersätts till den försäkrade endast självriskandelen. Lämna även alltid in remissen, om ersättningen förutsätter läkarordination.

Ifall FPA-ersättning inte erhållits med direktersättning hos serviceproducenten kan försäkrade lämna in betald faktura inklusive bilagor till sjukkassan. Sjukkassan kan söka FPA-ersättning med undertecknad fullmakt.

Uträkningsregeln som används vid ersättningar beaktar bruttopriset och eventuell sjukförsäkringsersättning, d.v.s. procentuell ersättning betalas inte nödvändigtvis direkt från kundens självriskpris. 


ERSÄTTNINGAR

Kassan ersätter nödvändiga vårdkostnader. Vid behovsprövning begärs vid behov utlåtande av specialist

            - Läkararvoden

Offentliga sjukvårdens klientavgifter; besöks-, jour-, serievårds-, poliklinik- och dagkirurgiavgifter ersätts helt för alla försäkrade.

Privatsjukvårdens läkarbesöksarvode ersätts för arbetande försäkrade upp till 700€ per besök. Mindre åtgärder ersätts upp till 700€ per åtgärd. För pensionärs- och övrig försäkrad 70 %, högst 650 euro.

Privata läkarstationers anstaltsavgifter ersätts till 50% dock högst 700€ per kalenderår.

För pensionärs- och övrig försäkrad 50%, högst 650€.


Vårddagsavgift vid sjukhus

Ersätts helt dock högst för 180 dygn för försäkrade i arbetsförhållande.

För pensionärs- och övrig försäkrad 70 %, högst för 120 dygn.

- Mediciner (Sjukkassans avtalsapotek hittas här

Medicinen skall finnas i läkemedelsdatabasen som FPA upprätthåller. FPAs initialsjälvrisk på 50 euro för medicininköp ersätts ej. Egenvårdsläkemedel ersätts ej.

a) Receptbelagda mediciner som ordinerats på grund av sjukdom ersätts helt.

b) mediciner som enligt sjukförsäkringslagen ersätts genom begränsad grund- och specialersättning, i de fall då FPA ersättning erhållits.

c) av läkare ordinerade bassalvor, då FPA-ersättning erhållits.

Mediciner ersätts på samma grunder för pensionärs- och övrig försäkrad, 

men till 70% (Obs! uträkningsregeln)

- Röntgen och laboratorieundersökningar

Av läkare ordinerad röntgenundersökning ersätts högst 700€ per kalenderår för försäkrade i arbetsförhållande. För pensionärs- och övrig försäkrad 70 %, upp till 650€ per kalenderår.

Av läkare ordinerad laboratorieundersökning ersätts högst 700€ per kalenderår för försäkrade i arbetsförhållande. För pensionärs- och övrig försäkrad 70%, upp till 650€ per kalenderår

- Fysioterapi, massage och fotvård

Av läkare ordinerad behandling given av fysioterapeut, massör, naprapat eller kiropraktiker ersätts 70 % av kostnaden, högst 18 behandlingar per kalenderår. För ordinerad medicinsk fotvård ersätts 70%.

För pensionärs- och övrig försäkrad 50 %, på samma villkor för fysioterapi och medicinsk fotvård.

Psykoterapi

Av läkare ordinerad psykoterapi ersätts till alla försäkrade, när besöken också ersätts av FPA.

Resor

Ersätts helt för alla försäkrade om resan är godkänd av FPA. Ersättning för resekostnader skall först sökas via FPA. Lämna in FPA-beslutet eller FPA taxikvittenser till sjukkassan.


Hjälpmedel           

Av läkare ordinerad hjälpmedel (tex. stödstrumpor, handledsstöd, fotstöd, fotinlägg och bettskena) ersätts upp till 350€ per kalenderår.

Glasögon eller kontaktlinser

Ersätts efter ett års försäkringsförhållande och ersättning kan fås vartannat år. Ersättningen är högst 350€. För pensionärs- och övrig försäkrad högst 220€. Glasögon som anskaffats med leasing eller motsvarande serviceavtal ersätts ej.

Efter tre års försäkringsförhållande ersätts synkorrigerande laseroperation av ögonen upp till 700€ som engångsersättning. För pensionär- och övrig försäkrad 650€.

Tandvård             

Ersätts efter ett års försäkringsförhållande. Som tandvård betraktas även undersökning, tandreglering, protetiska åtgärder, tandteknisk vård samt tandhygienistbesök. Ersättning betalas upp till 350€ för under kalenderåret utförd vård.

För pensionärs- och övrig försäkrad ersätts 220€ per kalenderår.

Begravningsunderstöd 500€ (mera info här)

 

ANSÖKAN OM TILLÄGGSUNDERSTÖD UR DISPOSITIONSFONDEN

Extra ersättning beviljas enligt styrelsens prövning. Tilläggsuppgifter fås från sjukkassan.

ANMÄLAN OM OAVLÖNAD LEDIGHET

Styrelsen kan på ansökan befria en försäkrad från skyldighet att betala försäkringsavgift för den tid den försäkrade, utan att arbetsförhållandet upphör, har långvarig oavlönad ledighet. (studier, vårdledighet, alterneringsledighet, yrkesmässig rehabilitering osv).

Under tiden för befrielsen eller vid betalningsförsummelse har den försäkrade inte rätt till kassans förmåner. Meddela alltid kassan om oavlönad ledighet.

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

Alla beslut som utfärdats av kassan kan överklagas. Närmare info fås från kassans kontor. 

STADGARNA I SIN HELHET