Stadgar

I kraft fr.o.m 1.1.2022 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § 

Försäkringskassans namn är Sjukkassan Sellu, på finska Sairauskassa Sellu. Kassans hemort är Jakobstad. 

2 § 

Kassans syfte är att bevilja i dessa stadgar avsedda förmåner. På kassans verksamhet tillämpas förutom dessa stadgar dessutom lagen om försäkringskassor (1164/1992). Den allmänna tillsynen över kassans verksamhet utövas av Finansinspektionen. 

3 § 

Kassan skall ha minst 300 medlemmar. 

VERKSAMHETSKRETS OCH MEDLEMSKAP 

4 § 

Kassans verksamhetskrets utgörs av de personer som står i arbetsförhållande till 

 1. UPM-Kymmene Oyj, Walki Oy, Oy Alholmens Kraft Ab samt BillerudKorsnäs Finland Oy, med undantag av högre tjänstemän. Personer i ovan nämnda bolag bör arbeta i Jakobstad eller funktionellt och administrativt på arbetsplatser tillhörande dessa. 

2. Anställda i denna sjukkassa. 

3. De personer som var medlemmar i denna kassa den 19.1.2020 och vars arbetsgivare var Silvesta Oy och som flyttade 20.1.2020 över till KT Metsä Oy, Arvohonka Oy och ForestHouse Oy. 

4. De personer som var medlemmar i denna kassa 30.8.2020 från Andelslaget Sellulosa Matservering och flyttade över 31.8.2020 till Compass Group FS Finland Oy. Medlemmarna arbetar på UPM-Kymmene Oy:s fabriksområde i Jakobstad. 

5. Sjöblom Infra Ab och Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Personer som var denna kassas medlemmar 31.12.2019, med Walki Oy som arbetsgivare, och flyttade över till 4E Antenna Finland 1.1.2020. Medelmmarna arbetar stadigvarande vid UPM-Kymmene Oyj:s fabriker i Jakobstad. 

6. De med Caverion Industria Oy som arbetsgivare, och som var medlemmar i kassan före införlivandet av Caverion Suomi Oy och Caverion Industria Oy år 2020. 

7. De personer som var medlemmar i denna kassa den 29.4.2014 och vars arbetsgivare är Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. 

8. PedeCon Oy:s arbetare som i huvudsak arbetar på UPM-Kymmene Oy:s fabriksområde i Jakobstad.

Ovan nämnda bolag och andra sammanslutningar benämns i dessa stadgar arbetsgivare. Personer som har ett arbetsavtal i kraft med tidigare nämnda arbetsgivare hör till verksamhetskretsen. 

Till kassans verksamhetskrets hör dock inte sommararbetare. Till verksamhetskretsen hör heller inte personer som i arbetsavtalet inte har fastställt antal arbetstimmar. Till kassans verksamhetskrets hör även personer, vilka avgått på pension från arbetsgivarnas och sjukkassans anställning och som hört till kassan i minst 10 år.  

Medlem, som övergår till högre tjänsteman kan, om han så vill bevara sitt medlemskap i kassan. Den som avgår med pension avses inte i dessa stadgar medlem som avgår med deltids- eller delinvalidpension, ifall han inte fortsätter i tjänst hos arbetsgivaren. Den som går i pension skall underrätta kassan om medlemskapets fortsättande inom en månad från det att han eller hon har fått vetskap om pensionsbeslutet. 

Till verksamhetskretsen hör även de personer som utan att ha avgått med pension från arbetsgivarens eller sjukkassans tjänst har rätt till tilläggsdagar enlig Lagen om Utkomstskydd för arbetslösa 6 kap 9 § och som varit medlem i kassan i minst 10 år före sin uppsägning. Förutsättning för medlemskap är att personen inte utför förvärvsarbete eller verkar som företagare. Dessa medlemmar benämns externa medlemmar. Sysselsättningsstödåtgärder avbryter inte externt medlemskap. Det externa medlemskapet är frivilligt och önskan om anslutning till kassan bör meddelas inom en månad efter arbetsförhållandet upphört. Det externa medlemskapet ändrar till pensionärsmedlemskap då medlem fått sitt pensionsbeslut. Detta bör meddelas till kassan inom en månad. 

Medlemmar i kassan är alla till kassans verksamhetskrets hörande personer och är medlemskapet för deras vidkommande obligatoriskt. På kassans styrelse ankommer att konstatera förutsättningarna för medlemskap i kassan. Medlemskapet för en person som står i arbetsförhållande börjar när arbetsförhållandet börjar. Nytt medlemskap för en pensionerad person börjar vid ingången av månaden närmast efter den kalendermånad under vilken det konstaterats, att det föreligger förutsättningar för medlemskap. Anslutningen är frivillig för dem som inte tidigare hört till kassans verksamhetskrets och vilka redan är i arbetsförhållande hos ovan nämnda arbetsgivare då denna stadgeändring träder ikraft. Anslutning till kassan bör göras inom två månader efter stadgeändringen trätt ikraft. 

AVGÅNG OCH UTESLUTNING UR KASSAN 

5 § 

En medlem i arbetsförhållande avgår ur kassan när han upphör att höra till kassans verksamhetskrets. En medlem på pension samt extern medlem, avgår från kassan efter att ha gjort anmälan där om till kassan. Dessa medlemmar anses ha avgått ur kassan, om han eller hon har försummat att betala medlemsavgift för sex månader. Avgången anses ha skett vid utgången av den månad under vilken anmälningen är gjord eller under vilken försummelsen att betala medlemsavgift har konstaterats. En pensionerad person samt extern medlem, som har avgått ur kassan har inte rätt att ansluta sig till kassan på nytt. En medlem kan inte uteslutas ur kassan. 

6 § 

En medlem, som avgår ur kassan, har ingen del i kassans tillgångar. 

FÖRSÄKRINGSPREMIER 

7 § 

Kassans medlemsavgift utgör 1,4 procent av den lagen om förskottsuppbörd underkastade lön som en medlem uppbär av arbetsgivaren, dock minst 32 euro i månaden. Såsom medlemsavgift uppbärs av medlem på pension 2,0 procent av sin pensionsinkomst. Av person som får lön och pension samtidigt uppbärs medlemsavgift både från lönen och från pensionen och på honom eller henne tillämpas dessa stadgars bestämmelser om personer som står i arbetsförhållande till arbetsgivaren. Som medlemsavgift för en person på oavlönad ledighet samt för extern medlem, tillämpas kassans minimiavgift. Kassans styrelse kan på ansökan befria en medlem från skyldigheten att betala medlemsavgift för den tid en långvarig utlandsvistelse pågår. Medlemmen har inte under tiden för avgiftsbefrielse rätt till förmåner enligt 10 § i dessa stadgar. 

8 § 

Arbetsgivaren innehåller medlemsavgiften från medlems lön i samband med löneutbetalningen. Redovisning av medlemsavgifterna till kassan sker minst en gång i månaden. En pensionerad medlem skall lämna kassan de uppgifter som behövs för medlemsavgiftens bestämmande och betala sin medlemsavgift på det sätt som styrelsen föreskriver. Styrelsen har rätt till att fastställa den avgiftsgrundande pensionsinkomstens belopp enligt prövning, om en medlem inte lämnar de uppgifter som behövs för avgiftens bestämmande. En medlem på oavlönad ledighet bör erlägga sin medlemsavgift på av styrelsen angivet sätt. Styrelsen kan dessutom på begäran befria medlem från skyldighet att betala medlemsavgift för den tid, då medlem är, utan att arbetsförhållandet avbrutits, på långvarig oavlönad ledighet på grund av sjukdom, barnsbörd, studier eller annan orsak. Om en medlem har beviljats betalningsfrihet, har han eller hon ingen rätt till förmåner enligt dessa stadgar under den tid som betalningsfriheten gäller. Vid fördröjning av medlemsavgiften tillämpas räntelagen (633/1982).

9 § 

Då kassans ekonomiska läge det kräver kan kassans styrelse sänka eller höja de i 7 § nämnda avgifterna med högst 25 procent. För ändring av avgifterna för längre tid än 6 månader krävs likväl en ändring av kassans stadgar. 

FÖRMÅNER 

10 § 

Kassan betalar ersättning för kostnaderna för nödvändig vård till medlemmar som med anledning av sjukdom eller havandeskap och barnsbörd måste söka läkare eller annan person med behörig yrkesutbildning för vård. Ersättning betalas till den del som vården med undvikande av onödiga kostnader och utan att riskera medlemmens hälsotillstånd skulle ha kommit att kosta. Såsom i dessa stadgar avsedd läkare anses även tandläkare. Från ersättning görs före utbetalningen det avdrag som avses i 13 §. Som vård av sjukdom ersätts likväl inte konstgjord befruktning. 

Som kostnader för medlem i arbetsförhållande ersätts:

1 a) av kassan godkänt läkararvode, upp till 600 € per besök, när det är fråga om vård som är nödvändig för botande av någon annan sjukdom än tandsjukdom, dock inte arvode för operation eller därmed jämförbar åtgärd, om inte styrelsen i ett enskilt fall anser det skäligt att samtycka till ersättande av arvodet helt eller delvis. 

 b) vid en hälsovårdscentral uppburen besöksavgift, som inte härrör från tandvård, för en tjänst som givits av en läkare inom den öppna sjukvården, poliklinikavgift vid sjukhus samt avgift för dagkirurgi, högst till de maximibelopp som anges i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992). Hemsjukvård och hemvård ersätts ej;

2a) vårddagsavgift vid sjukhus och hemsjukhusets vårdavgift, högst för 180 dygn;

 b) vårddagsavgift vid rehabiliteringsanstalt upp till de maximibelopp som nämns i 2a-punkten, om styrelsen i ett enskilt fall anser det skäligt att samtycka till det; samt 

 c) avgift vid privat sjukvårdsanstalt antingen helt eller delvis, om styrelsen i ett enskilt fall anser det skäligt att samtycka till det och förutsatt att vården inte annars är ersättningsgill enligt punkterna 1–8 

 d) vid privat vårdanstalt uppburen anstaltsavgift 50 %, upp till 600 € per kalenderår; 

3a) kostnaderna för av läkare, eller person inom hälsovården som har begränsad rätt att ge ut recept, ordinerade andra läkemedel än sådana som ersätts på särskilda grunder, om det i sjukförsäkringslagen har fastställts avsett partipris för preparatet samt nödiga rengörings- och förbandsmaterial; 

 b) läkemedel som enligt sjukförsäkringslagen ersätts på särskilda grunder, i de fall då ersättning erhållits också med stöd av sjukförsäkringslagen, samt 

 c) för kliniska näringspreparat mot sådana svarande produkter och salvabaser, när dessa är ersättningsgilla även enligt sjukförsäkringslagen. Förutsättning för ersättning är att preparatet hittas i Folkpensionsanstaltens läkemedelsdatabas. Ersättning betalas efter att läkemedelskostnaderna överstigit sjukförsäkringens initialsjälvrisk. 

4a) kostnaderna för av läkare föreskrivna laboratorieundersökningar och undersökningar inom området för patologi samt därtill hörande provtagning; 

 b) av läkare föreskrivna radiologiska undersökningar, upp till 600 € per år. dock inte andra åtgärder i samband med undersökningen, om inte styrelsen i ett enskilt fall anser det skäligt att samtycka till det antigen helt eller delvis;

 c) av läkare föreskriven fysioterapi eller fysioterapeutisk undersökning, massage, naprapat- och kiropraktikbehandling 70 %, högst 18 behandlingar per kalenderår;

 d) av läkare föreskriven cytostatbehandling och dialys samt ljusbehandling, när behandlingen är utförd inom den öppna sjukvården; samt

 e) av läkare föreskriven medicinsk fotvård, 70 % av vårdavgiften;

 f) av läkare föreskriven psykoterapi 70 %, högst 26 vårdbesök per kalenderår, då behandlingen är ersättningsgill även med stöd av sjukförsäkringslagen; 

5. en kassamedlems resekostnader, som är förenliga med kassans styrelses allmänna anvisningar och som har varit nödvändiga för erhållande av sjukvård eller anskaffning eller underhåll av hjälpmedel och andra apparater, som ordinerats av läkare, enligt billigaste färdsätt, såvida inget annat färdsätt bör anses nödvändigt med anledning av sjukdomens art eller trafikförhållandena. Ersättning utbetalas endast ifall kostnaden överstiger ikraftvarande självrisk enligt sjukförsäkringslagen. Ersättning utbetalas också för resekostnader som understiger självrisken enligt sjukförsäkringslagen, om kostnaderna ackumuleras till den årliga självrisken enligt sjukförsäkringslagen; 

6. kostnader för anskaffning av förband, hjälpmedel, stödstrumpor och proteser, som ordinerats av läkare, upp till ett maximibelopp av 300 euro per kalenderår, om medlemmen inte har möjlighet att få dem gratis antingen permanent eller tillfälligt, och med begränsande av kassans ansvar till högst det belopp i vilken ersättning eller betalningsnedsättning som kan fås på annat håll beaktas; 

7a) åt medlem, som tillhört kassan minst ett år, ersätts vartannat år högst 300 euro för av läkare eller optiker ordinerade glasögon eller kontaktlinser. Förutsättning för ersättning är, att linserna är optiskt slipade för korrigering av synskärpan; 

 b) efter tre års medlemskap ersätts 600 € för laseroperation av ögonen, när åtgärden är för att korrigera synfel; 

8. åt medlem, som tillhört kassan minst ett år, för kostnader av tandläkare, specialtandtekniker eller munhygienist utförd vård. Som vård räknas även undersökning, tandreglering, protetiska åtgärder samt tandteknisk vård. Som tilläggsersättning betalas högst 300 euro för utförd vård under vart kalenderår; 

För pensionärsmedlemmar och externmedlemmar:

ersätts kostnaderna i punkterna 1–8 på samma villkor som för medlem i arbetsförhållande, men maximibeloppen är följande: 

1) läkararvode högst 70 %; 

2) vårddagsavgift på sjukhus och hemsjukhus 70 % dock högst för 120 dygn, 

3) mediciner, kliniska näringspreparat och mot dessa svarande produkter, salvabaser, laboratorieundersökningar, undersökningar inom området för patologi och radiologi samt cytostat-, dialys och ljusbehandlingar 70 %; 

4) fysioterapi eller fysioterapeutisk undersökning, massage, naprapat- och kiropraktikbehandling 50 %, högst 18 behandlingar per kalenderår; 

5) av läkare föreskriven psykoterapi 50 %, högst 26 vårdbesök per kalenderår då behandlingen är ersättningsgill även med stöd av sjukförsäkringslagen. 

6) av läkare föreskriven medicinsk fotvård 50 %; 

7) glasögon högst 200 euro per ersättningstillfälle; 

8) tandvård högst 200 euro per år. 

11 § 

Den som utför undersökning eller ger en behandling bör ha behörig yrkesutbildning och vara upptagen i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) centralregister över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen. Alternativt bör en undersökning vara utförd eller en behandling vara given på en anstalt som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen. 

Som behövlig vård och undersökning betraktas sjukvård som motsvarar medicinsk allmänt godkänd, god vårdpraxis. Ordination av läkare måste anskaffas före den händelse som berättigar till ersättning. På basis av en ordination föreligger rätt till ersättning i ett års tid från ordinationen gavs. Med en ordination ersätts högst 15 behandlingar, om undersökningen är utförd eller vården given inom ett år efter ordinationen gavs. Läkemedel, kliniska näringspreparat och salvabaser ersätts per gång högst till en månad som motsvarar tre månaders behandlingstid. 

Kostnaderna för vård i utlandet ersätts högst upp till det belopp som vården skulle ha kostat i Finland. Kostnader för resor i utlandet ersätts inte. De ovan i 10 § 2. mom. 7 och 8 punkterna nämnda maximibeloppen kan genom ett beslut av november månads kassamöte justeras i motsvarighet till kostnadsstegringen under året, med verkan från ingången av följande år. 

12 § 

När en medlem har dött utbetalas i begravningsbidrag 300 euro. Begravningsbidragets belopp kan genom ett beslut av det ordinarie kassamötet senast i november justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet under året, med verkan från ingången av följande år. 

Begravningsbidraget utbetalas till maken, om medlemmen vid sin död var gift, och i annat fall till medlemmens barn eller, om sådana inte finns, till medlemmens föräldrar eller on ingendera av dem lever, till dödsboet. Om det finns skäl att anta, att den som är berättigad till bidraget inte kommer att ombesörja begravningen, kan styrelsen bestämma, att från bidraget först skall erläggs ett belopp, som högst motsvarar de faktiska begravningskostnaderna, till den som har ombesörjt begravningen. Den i 2 mom. ingående bestämmelsen om äktenskap och makar tillämpas också på registrerat partnerskap som avses i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) och på parterna i parförhållandet. 

13 § 

Ovan i 10 § avsedda förmåner utbetalas av kassan endast såtillvida och till den del de överskrider motsvarande ersättningar enligt sjukförsäkringslagen. Om en medlem av kassan har rätt till ersättning med stöd av någon annan lag än sjukförsäkringslagen, skall till honom eller henne erläggas ersättning endast till den del ersättningen överstiger den ersättning som utbetalas med stöd av den andra lagen. På motsvarande sätt kan, om en medlem har rätt till ersättning med stöd av lagstiftningen i något annat land än Finland, ifråga varande ersättning enligt styrelsens prövning beaktas helt eller delvis när kassans ersättning fastställs. 

14 § 

Kassans ansvar börjar ifråga om förmånerna vid den tidpunkt då ett medlemskap börjat och slutar när medlemskapet upphör. Kassan ersätter endast sådana kostnader som har uppstått under medlemstiden. Utbetalning av ersättning för sjukhusvård upphör likväl först när de 10 § 2 mom. punkt a nämnda maximitiderna gått ut eller om medlemmen dessförinnan börjar uppbära pension, när pensionen börjar såvida sjukhusvården har börjat före medlemskapets upphörande. Vad som sagts om ersättande av kostnader för sjukhusvård, tillämpas dock inte för medlem, som avgår med pension och fortsätter sitt medlemskap med stöd av 4 § 7 momentet. 

BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE FÖRMÅNER 

15 § 

Om en medlem efter ett försäkringsfall svikligen har lämnat kassan oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för erhållande av en förmån eller påverkar en förmåns storlek, kan förmånen förvägras honom eller henne eller minskas till beloppet i enlighet med vad som är skäligt med beaktande av förhållandena. 

16 § 

Kassan är ifråga om förmåner fri från ansvar gentemot en sådan medlem eller annan förmånstagare, som avsiktligt har framkallat ett försäkringsfall. Om en medlem eller annan förmånstagare har framkallat ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet, kan en förmån som han eller hon har rätt till förvägras eller minskas till beloppet, eller utbetalningen av en redan beviljad förmån avbrytas i enlighet med vad som är skäligt med beaktande av förhållandena. 

Vad som stadgas i 2 mom. skall tillämpas även i ett fall att en medlem avsiktligt har förhindrat sitt tillfrisknande eller utan godtagbart skäl har vägrat att genomgå en undersökning eller behandling, som har föreskrivits av en läkare som kassan har anvisat, med undantag av en åtgärd som medför allvarlig fara för hälsan. 

17 § 

Styrelsen har rätt att i allmänna anvisningar bestämma, vilken läkare eller vilken i 11 § 1 mom. avsedd person med behörig yrkesutbildning eller vilken sjukvårds- eller undersökningsanstalt eller vilket apotek som skall anlitas, när det är fråga om vård eller behandling för vilken förmån betalas. En kassamedlem är skyldig att på anfordran av kassans styrelse och på kassans bekostnad besöka en av styrelsen namngiven läkare eller sjukvårds- eller undersökningsanstalt för undersökning för utredande av ersättningsärende. Om en medlem underlåter att följa, av kassans styrelse med stöd av 1 eller 2 mom. given föreskrift, kan ersättning helt eller delvis förvägras honom. 

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRMÅNER 

18 § 

Kostnaderna anses ha uppkommit då behandlingen eller undersökningen utförs. När man beaktar årliga ersättningstak så utbetalas ersättning enligt tidpunkten för undersökning och behandling, oberoende när kostnaderna är fakturerade eller betalda. I dessa stadgar avsedda förmåner skall sökas skriftligt. Ansökan skall åtföljas av nödigfunnen utredning. 

Ersättning för kostnaderna vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd skall sökas inom sex månader från det den avgift, för vilken ersättning söks, har erlagts. Begravningsbidrag skall sökas inom ett år från det rätten därtill har uppstått. Trots försening med ansökan kan en förmån likväl beviljas antigen helt eller delvis, om det bör anses oskäligt att sökanden förvägras förmånen i fråga. Förmånsansökningar skall behandlas i brådskande ordning. Vid dröjsmål med utbetalningen av en förmån tillämpas räntelagen (633/1982). 

19 § 

Ersättning, som avses i 10 § av dessa stadgar, kan utan hinder av 13 § utbetalas med fullt belopp, om utbetalningen av i sistnämnda paragraf avsedd annan ersättning fördröjs av en orsak som är oberoende av kassamedlemmen och förutsatt att medlemmen förbinder sig att av det ersättningsbelopp som han har erhållit med stöd av någon annan lag än sjukförsäkringslagen, till kassan återbetala den del som motsvarar den av kassan utbetalda ersättningen. 

20 § 

Om en kassamedlem eller någon annan förmånstagare har utfått en enligt dessa stadgar utgående förmån med större belopp än han har haft rätt till, skall den utan grund utbetalda förmånen utkrävas. Det är möjligt att delvis eller helt avstå från att återkräva en utan grund utbetald förmån, om detta anses skäligt och om utbetalningen av förmånen inte kan anses ha berott på medlemmens eller förmånstagarens eller hans ombuds svikliga förfarande eller om det belopp som skall återkrävas är litet. En utan grund utbetald förmån får återkrävas även genom att den kvittas mot framtida förmåner. 

21 § 

Den som är missnöjd med ett förmånsbeslut av kassan, kan be om en beslutsrekommendation i ärendet av Försäkrings- och finansrådgivningen. 

FONDER AV EGET KAPITAL 

22 § 

Kassan har en reservfond och en dispositionsfond. Till reservfonden skall årligen avsättas minst 20 procent av det överskott som bokslutet utvisar efter det att från överskottet har avdragits av balansräkningen utvisat underskott för de föregående räkenskapsperioderna. När reservfonden är minst lika stor som medeltalet av försäkringspremieintäkterna under räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna, är avsättning till reservfonden inte längre obligatoriskt.

Reservfonden får enligt kassamötets beslut minskas endast för att täcka underskott som utvisas av en fastställd balansräkning. Utan hinder av 3 mom. kan Finansinspektionen på ansökan ge kassan tillstånd att av särskilda skäl minska reservfonden, i allmänhet dock inte så att den underskrider reservfondens fulla belopp. 

23 § 

Till dispositionsfonden skall överföras den del av överskottet som inte har överförts till reservfonden. Dispositionsfonden får användas: 

1) För förstahandstäckning av underskott som utvisas av bokslutet; 

2) enligt styrelsens prövning för utökande av de i 10 och 12 § avsedda förmånerna i enlighet med en av styrelsen för högst ett år i sänder fastställd plan, samt 

3) enligt styrelsens prövning för beviljande av extra ersättningar i rehabiliteringsärenden. Om dispositionsfonden har blivit så stor att dess medel utgör mera än 30 procent av medlen i reservfonden när den är full, skall kassan vidta åtgärder för att antigen utöka de i dessa stadgar tilläggsförmånerna eller sänka avgifterna. 

ANSVARSSKULD 

24 § 

Kassan ansvarsskuld består av ett ersättningsansvar motsvarande de ersättningsbelopp för förmåner som är obetalda vid utgången av räkenskapsperioden och som skall betalas med anledning av inträffade försäkringsfall. Ersättningsansvaret uträknas i bokslutet i enlighet med de beräkningsgrunder som Finansinspektionen fastställt. 

BOKSLUT 

25 § 

Kassans räkenskapsperiod är kalenderåret. För varje räkenskapsperiod skall upprättas ett med social- och hälsovårdsministeriets (1336/2002) samt Finansinspektionens föreskrifter överensstämmande bokslut, som omfattar en resultaträkning och balansräkning jämte noter. Till bokslutet skatt bifogas verksamhetsberättelse. Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall tillställas revisorerna för granskning minst en månad före det ordinarie kassamötet. 

26 § 

Om medlen i dispositionsfonden inte förslår till att täcka kassans underskott, används reservfondens medel för detta ändamål. I kassan förekommer inte sådan skyldighet att betala tillskottsavgift som avses i 76 § lagen om försäkringskassor. 

REVISION 

27 § 

Kassan skall ha en för ett kalenderår i sänder vald revisor. Till revisor kan väljas en fysisk person eller ett godkänt revisionssamfund. För en fysisk person som valts till revisor skall väljas en revisorssuppleant. För ett revisionssamfund som valts till revisor väljs inte någon revisorssuppleant. Revisor och dennes revisorssuppleant skall vara enligt revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. Val av revisor, revisorssuppleant eller revisionssamfund besluter kassamötet. Till revisor får inte väljas någon som har fyllt 70 år. 

KASSAMÖTE 

28 § 

Den högsta beslutanderätten i kassans angelägenheter tillkommer kassamötet, i vilket varje medlem har rätt att delta. Kassamötet skall hållas på kassans hemort. 

29 § 

Vid kassamötet har varje medlem en röst. En medlem utövar sin rätt vid kassamötet antigen personligen eller genom ombud. Endast någon annan medlem av kassan får vara ombud. Ett ombud kan representera högst en medlem. Ett ombud för en medlem skall uppvisa en daterad och individualiserad fullmakt. Biträde få inte anlitas vid kassamötet. 

30 § 

Kassan håller årligen två ordinarie kassamöten, det ena senast i april och det andra senast i november månad. 

Vid det ordinarie kassamötet senast i april;

1) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen; 

2) fattas beslut om resultaträkningens och balansräkningens fastställande; 

3) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och kassadirektören; 

4) fattas beslut om användning av överskott eller täckande av underskott: 

5) fattas beslut om andra åtgärder som föregående års verksamhet och bokslut kan ge anledning till; samt 

6) behandlas eventuella andra i möteskallelsen nämnda ärenden. 

Vid det ordinarie kassamötet senast i november

1) bestäms arvodena till styrelsens ordförande och övriga medlemmar samt till revisorerna; 

2) förrättas val av styrelsemedlemmar och suppleanter i stället för de styrelsemedlemmar och suppleanter som är i tur att avgå; 

3) förrättas val av revisorer och revisorssuppleanter; samt 

4) behandlas eventuella andra i möteskallelsen nämnda ärenden. 

31 § 

Extra kassamöte skall hållas när styrelsen anser det finns skäl därtill. Extra kassamöte skall hållas om vid kassamötet röstberättigade som företräder minst en tiondedel av samtliga röstberättigades sammanräknade röstetal eller Finansinspektionen eller en revisor skriftligen kräver detta för behandling av något uppgivet ärende. Kallelse till mötet skall utfärdas inom 14 dagar efter det att ett krav som avses i 2 mom. har framställts. 

32 § 

Kallelse till kassamötet skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före mötet. Om beslutet i ett ärende som skall behandlas vid kassamötet uppskjuts till fortsatt möte, skall en särskild kallelse utfärdas till detta, ifall det hålls mera än fyra veckor senare. Kallelse till möte och övriga meddelanden från kassan delges vederbörande genom kungörelse i minst en av kassamötet beslutad tidning med spridning bland medlemmarna. Möteskallelse skall dessutom anslås på arbetsgivarens anslagstavlor. 

33 § 

I kallelsen till kassamötet skall nämnas de ärenden som kommer att tas upp vid mötet. Om bokslutet skall behandlas på ett kassamöte, skall bokslutshandlingarna eller kopior av dem minst en vecka före mötet hållas tillgängliga för de vid mötet röstberättigade på kassans kontor. På motsvarande sätt skall förfaras om kassamötet skall behandla ett ärende som gäller ändring av stadgarna. I möteskallelsen skall uppges att handlingarna finns tillgängliga. Om ett ärende som gäller ändring av stadgarna skall behandlas på ett kassamöte, skall ändringens huvudsakliga innehåll nämnas i möteskallelsen. 

34 § 

Vid kassamötet förs ordet av en av mötet för detta ändamål utsedd person. Om inte annat följer av någon lag eller av dessa stadgar, gäller som kassamötets beslut den mening som mer än hälften av de angivna rösterna har biträtt eller, vid lika röstetal, som ordföranden omfattar. Vid val anses den vald som får flest röster. Om rösterna faller lika, avgörs val genom lottning.  Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om det har biträtts av röstberättigade som har minst två tredjedelar av det vid mötet företrädda röstetalet. Samma krav gäller vid försättande av kassan i likvidation och vid upplösning av kassan i andra fall än de som avses i lagen om godkännande av avtal om fusionering av kassan. 

35 § 

Om lagens stadganden eller bestämmelserna i dessa stadgar om möteskallelse eller om att handlingar skall hållas tillgängliga inte har iakttagit i ett ärende, får beslut inte fattas utan samtycke av dem som berörs av försummelsen. Om ett visst ärende enligt lagen eller dessa stadgar behandlas vid ett kassamöte, får detta fatta beslut i ärendet även om det inte har nämnts i möteskallelsen. Ett kassamöte kan likaså alltid besluta att sammankalla ett extra kassamöte för behandling av ett visst ärende. En medlem har rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling vid ett kassamöte, om han skriftligen kräver det av kassans styrelse i så god tid att ärendet kan nämnas i möteskallelsen. 

36 § 

Vid ett kassamöte förs protokoll, i vilket skall antecknas de närvarande röstberättigade och deras röstetal, de vid mötet fattade besluten samt, då omröstning har skett, röstningsresultatet. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst en röstberättigad som valts av mötet. Det skall senast två veckor efter mötet hållas tillgängligt för medlemmarna och delägaren på kassans kontor.

STYRELSEN 

37 § 

Till kassans styrelse hör sex ordinarie medlemmar, som alla bör ha en personlig suppleant. En styrelsemedlem måste vara medlem i kassan. Pensionärsmedlemmar kan inneha högst två platser i styrelsen. Styrelsen väljs av kassamötet. Kassans medlemmar väljer styrelsemedlemmar jämte suppleanter. En person som fyllt 70 år får inte inväljas i styrelsen. En styrelsemedlems mandatperiod är tre kalenderår och från styrelsen avgår varje år två av kassamedlemmarna valda ordinarie medlemmar jämte suppleanter i tur och ordning. 

38 § 

Styrelsen företräder kassan samt sköter kassans förvaltning och ser till att kassans verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. På styrelsen ankommer särskilt: 

1) att anta och entlediga kassadirektören, kassans funktionärer samt att bestämma om villkoren för handhavandet av deras uppdrag; 

2) att meddela kassadirektören de anvisningar och föreskrifter som behövs för skötseln av kassans löpande förvaltning och övriga verksamhet; 

3) att sörja för att tillsynen över kassans bokföring och medelsförvaltning är ändamålsenligt ordnad; 

4) att besluta om placeringen av kassans medel och om upptagande av lån som nämns i 43 §; 

5) att besluta om beviljande av förmåner, såvida styrelsen inte har gett bestämmanderätten till kassadirektören eller en funktionär i kassan; 

6) att sammankalla kassamötet och bereda de ärenden som skall handläggas vid mötet samt att i en verksamhetsberättelse lägga fram förslag till mötet till åtgärder beträffande överskott eller underskott som utvisas av bokslutet; samt 

7) att bestämma om vem eller vilka som skall ha rätt att teckna kassans namn i enlighet med 42 §. 

39 § 

Styrelsen väljer årligen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för honom, av vice ordföranden. Ordföranden skall sammankalla styrelsen, om en styrelsemedlem kräver det. Styrelsen är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den åsikt som har biträtts av mer än hälften av de närvarande eller om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar. En styrelsemedlem eller kassadirektören får inte delta i behandlingen av ärenden som gäller förhållandet mellan honom och kassan eller hans privata intressen överhuvudtaget. 

40 § 

Över styrelsen sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas av sammanträdets ordförande och protokollföraren. Protokollet skall justeras av minst en av styrelsen särskilt för varje sammanträde utsedd medlem. Styrelsemedlemmar och kassadirektören har rätt att få sin avvikande åsikt antecknad i protokollet. Protokollen skall numreras i löpande ordningsföljd och försvaras på ett betryggande sätt. 

I ett protokoll skall antecknas: 

1) datum för sammanträdet, när sammanträdet började och slutade samt mötesplatsen; 

2) de styrelsemedlemmar och andra personer som var närvarande vid sammanträdet; 

3) de ärenden som behandlades vid sammanträdet, de beslut som fattades och omröstningar som förrättades samt eventuella reservationer; samt 

4) jäv och andra nödigfunna omständigheter. 

KASSADIREKTÖREN 

41 § 

Som verkställande direktör för kassan verkar kassadirektören, på vilken det ankommer att sköta kassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Kassadirektören skall se till att kassans bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Kassadirektören har rätt att företräda kassan i de ärenden som enligt 33 § lagen om försäkringskassor ingår i hans eller hennes uppgifter. 

NAMNTECKNINGSRÄTT 

42 § 

Kassans namn tecknas av en styrelsemedlem, kassadirektören samt en av styrelsen befullmäktigad funktionär i kassan, alltid två och två. 

PLACERING AV MEDEL OCH UPPTAGANDE AV LÅN 

43 § 

Kassan skall placera sina medel på ett betryggande och inkomstbringande sätt samt med beaktande av kassans likviditet. Kassans medel får inte användas för ändamål som är uppenbart främmande för dess verksamhet. Kassan får uppta lån endast under de förutsättningar som nämns i 7 § 2 mom. Lagen om försäkringskassor. Det sammanlagda beloppet av kassans lån får dock inte utan samtycke av Finansinspektionen vara större än en tiondel av försäkringspremieintäkten för föregående räkenskapsperiod. 

ÄNDRING AV ARBETSGIVARES SKYLDIGHETER 

44 § 

Om arbetsgivare vill ändra förpliktelser som han har enligt dessa stadgar, skall han underrätta kassan därom skriftligt minst sex månader innan ändringen börjar gälla. Om en arbetsgivares i 15 § Lagen om försäkringskassor avsedda samtycke gällande obligatoriskt medlemskap återtas, gäller samtycket ytterligare sex månader efter det att anmälningen om återtagandet har anlänt till kassan. Efter att ha fått en i 1 eller 2 mom. avsedd anmälan skall kassan utan dröjsmål vidta åtgärder för att åstadkomma de behövliga ändringarna i dessa stadgar. 

DELNING 

45 § 

Kassan kan inte delas på det sätt som stadgas i 13 kap. Lagen om försäkringskassor. 

UPPLÖSNING AV KASSAN 

46 § 

Kassan skall träda i likvidation och upplösas enligt 11 kap. Lagen om försäkringskassor. 

 1) Om kassans medlemsantal inte vid utgången av de två senaste kalenderåren har uppgått till det 3 § angivna minimiantalet och om det inte kan anses sannolikt att medlemsantalet under de närmaste fyra månaderna kommer att stiga till detta; 

2) om kassans bokslut utvisar underskott och om underskottet inte har täckts under de två följande räkenskapsperioderna; samt 

3) om kassamötet har beslutat att kassan skall upplösas. 

47 § 

När kassan upplöses skall de återstående tillgångarna skiftas mellan dem som var medlemmar vid likvidationens början. Tillgångarna skiftas i proportion till deras medlemsavgifter för de 60 månaderna närmast före likvidationens början. Om det belopp som skall skiftas är obetydligt, kan kassamötet med två tredjedels majoritet besluta att tillgångarna skall användas för något annat ändamål som svarar mot kassans verksamhet eller för ett allmännyttigt ändamål