Allmänna anvisningar 2022

1.1.2022

MEDLEMSKAP  

Medlemskapet börjar då arbetsförhållandet inleds. Gäller ej sommararbetare. Medlemmar i kassan är även de personer vilka avgått med pension och arbetslösa som har rätt till tilläggsdagar enligt Lagen om Utkomststöd för arbetslösa 6 kap 9§ samt att medlemskapet varat minst 10 år. Medlemskapet för medlemmar i arbetsförhållande är obligatoriskt, för övriga är medlemskapet frivilligt. Fortsättning av medlemskap bör meddelas till kassan före arbetsförhållandets slut.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift för arbetande medlemmar är 1,4 % av beskattningsbar inkomst, som medlem erhåller av arbetsgivaren. Medlemsavgift för pensionärsmedlem är 2 % av bruttopensionen, som uppbärs genom direktbetalning eller E-faktura varje månad. Medlem på deltidspension betalar 2 % av pensionsbeloppet och 1,4 % av lönen. Förmånerna är samma som för medlem i arbete på heltid. Externa medlemmar och medlem på oavlönad ledighet betalar 32 euro som uppbärs genom direkt-betalning eller E-faktura varje månad.

SÖKANDE OCH UTBETALNING AV ERSÄTTNING

Ansökan om ersättning bör inlämnas inom sex månader från det att kostnaden uppstått.  Ersättningarna betalas till bankkonto. Faktura över sjukvårdskostnader som ersätts till 100 % kan inlämnas obetald till kassan. Anteckna på fakturan om den är betald. Kvitton behövs ej. Observera att byrå-avgifter, serviceavgifter och dylikt inte ersätts. Ifall eventuell FPA-ersättning inte erhållits med direktersättning via serviceproducenten så kan anställda medlemmar lämna in betald faktura plus bilagor till sjukkassan. Sjukkassan söker med fullmakt sjukförsäkringsdelen från FPA. Kom ihåg att underteckna fullmakten.
Pensionärsmedlem och extern medlem bör alltid själv betala sina sjukvårdskostnader först, eftersom eventuell FPA-ersättning först skall sökas från FPA. Tilläggsersättning söks från sjukkassan med kvitto över betald självrisk eller FPA beslut.

ERSÄTTNINGAR
Kassan ersätter nödvändiga vårdkostnader. Vid behovsprövning begärs vid behov utlåtande av specialist.

Läkararvoden
Avgift inom den offentliga sjukvården, HVC och polikliniker, helt för båda grupper.
Privatpraktiserande specialister, för arbetande medlemmar, upp till 600 € per besök. För pensionärs- och externa medlemmar 70 %, upp till 600 € per besök. Anstaltsavgifter ersätts till 50%, dock högst 600 euro per kalenderår för båda medlemsgrupperna.
Mediciner
FPAs initialsjälvrisk på 50 euro för medicininköp ersätts ej. Initialsjälvrisken betalas till apoteket en gång per kalenderår. För de medicinkostnader som överstiger initialsjälvrisken får du normal ersättningMediciner som ersätts skall finnas i läkemedelsdatabasen som FPA upprätthåller.
a) receptbelagda mediciner som ordinerats på grund av sjukdom ersätts helt. Utskrivna mediciner för egenvård, som apoteket får ge ut utan recept ersätts ej.
b) mediciner som enligt sjukförsäkringslagen ersätts genom begränsad grundersättning, i de fall då ersättning erhållits också med stöd av sjukförsäkringslagen.
c) av läkare ordinerade salvabaser, då ersättning också utfås enligt sjukförsäkringslagen.
Mediciner ersätts på samma grunder för pensionärs- och externa medlemmar, men till 70 %.
Vårdavgift vid sjukhus
Ersätts helt enligt lägsta avgiftsklass dock högst för 180 dygn för medlemmar i arbets-förhållande och pensionärsmedlemmar, externa medlemmar 70 %, högst för 120 dygn.
Röntgen och laboratorieundersökningar
Av läkare ordinerad röntgenundersökning ersätts 600 € per år för medlemmar i arbetsförhållande. För pensionärsmedlemmar och externa medlemmar ersätts 70 %, upp till 600 € per år.
Av läkare ordinerad laboriatorieundersökning ersätts helt för medlemmar i arbets-förhållande och 70 % för pensionärsmedlemmar och externa medlemmar.
Fysioterapi och massör
För av läkare ordinerad behandling given av fysioterapeut, massör, naprapat eller kiropraktiker ersätts 70 % av kostnaden, högst 18 behandlingar per kalenderår. För pensionärsmedlemmar och externa medlemmar 50 %, på samma villkor.  Fysikalisk behandling i vattenbassäng ersätts då ersättning också betalas enligt sjukförsäkringslagen.
            Psykoterapi
För av läkare ordinerad psykoterapi ersätts 70 %, högst 26 besök per kalenderår, när besöken också ersätts enligt sjukförsäkringslagen. För pensionärs- och externa medlemmar ersätts 50 % på samma villkor.
Resor
Ersätts helt för alla medlemsgrupper om resan är godkänd enligt sjukförsäkringslagen. Ersättning för resekostnader ska sökas direkt hos FPA. Hämta beslutet till sjukkassan.
Hjälpmedel           
Som hjälpmedel ersätts t.ex. stödstrumpor, handleds- och fotstöd, fotinlägg, dock högst 300 euro per kalenderår. Ersättningen förutsätter läkarremiss.
Glasögon eller kontaktlinser
Ersätts efter ett års medlemskap. Ersättningen är högst 300 euro vartannat år. För pensionärsmedlemmar och externa medlemmar högst 200 euro. Efter tre års medlemskap ersätts laseroperation av ögonen upp till 600 € som engångsersättning, då operationen är synkorrigerande.
Tandvård             
Som tandvård betraktas även undersökning, tandreglering, protetiska åtgärder, tandteknisk vård samt besök hos tandhygienist. Upp till 300 euro för utförd vård under kalenderåret ersätts. Ersättning förutsätter, att medlem tillhört kassan ett år. För pensionärmedlemmar och externa medlemmar ersätts 200 euro per kalenderår.
Begravningsunderstöd
                         Betalas 300 euro för avliden medlem och gäller alla medlemsgrupper.


ANSÖKAN OM TILLÄGGSUNDERSTÖD UR DISPOSITIONSFONDEN
Extra ersättning beviljas enligt styrelsens prövning, tilläggsuppgifter från kassans kontor!

ANMÄLAN OM OAVLÖNAD LEDIGHET
Styrelsen kan på ansökan befria en medlem från skyldighet att betala medlemsavgift för den tid, medlemmen, utan att arbetsförhållandet upphör har långvarig oavlönad ledighet. (studier, vårdledighet, alterneringsledighet, yrkesmässig rehabilitering osv). Under tiden för befrielsen eller vid betalningsförsummelse har en medlem inte rätt till kassans förmåner. Meddela alltid kassan om oavlönad ledighet!

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
Alla beslut som utfärdats av kassan kan överklagas.  Närmare uppgifter om tillvägagångssättet fås från kassans kontor.